ASIAKKAAT

REKRYTOINTI

Seloste jäsenrekisteristäTietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 13 artiklan tiedonantovelvollisuus

Rekisterin nimi

Rekisterinpitäjä

Rekisterin yhdyshenkilö

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tietosisältö

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen luovutukset

Rekisteröinnin peruste

Rekisteröidyn oikeudet

Henkilötietojen säilytysaika

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Indagatus Oy

Lautatarhankatu 6

00580

Helsinki

Y-tunnus: 2724304-5

William von der Pahlen Toimitusjohtaja

puh: 0505282125

Jäsenrekisteri

SERVICELAB REKISTERISELOSTE

Yhteydenpito ja tiedottaminen työnhakijoille sekä asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille. Henkilötietoja säilytetään pagecloud.com ja servicelab.fi yhteisessä salasanalla suojatussa tietojärjestelmässä. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan rekisterin käyttötarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Käyttöoikeus henkilötietoihin on Indagatuksen toimitusjohtajalla sekä HR-vastaavalla.

Rekisteröidyn nimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Rekisterinpitäjä ei käsittele erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja.

Kaikki rekisteröitävät tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Tiedot luovutetaan Indagatus Oy:lle työnhaun tai postituslistalle liittymisen yhteydessä. Henkilötietoja ei luovuteta EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle.

Henkilötietojen kerääminen perustuu suostumukseen, jonka rekisteröity antaa hyväksymällä tietosuojalausekkeen servicelab.fi -sivuilla. Rekisteröity täyttää liittyessään lomakkeelle tiedot, jotka rekisteröidään Indagatuksen tietokantaan.

1. Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä on kerätty sekä saada pääsy tietoihin.

2. Rekisteröidyllä on oikeus saada virheellinen tieto oikaistua ja poistettua.

3. Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskeva tieto tai tiedot poistettua rekisteristä sekä oikeus rajoittaa hänestä kerätyn tiedon käsittelyä.

4. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä rekisterinpitäjää koskeva ilmoitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta toimittaa rekisterinpitäjälle tietoja.

Jäsenrekisteriin kuuluvia tietoja säilytetään ilman määräaikaa. Henkilötiedot poistetaan, jos henkilö näin pyytää.

Jäsenrekisterin sisältämiin henkilötietoihin ei kohdistu automaattista tietojen käsittelyä, profilointi mukaan lukien.